Služby

Návrh projekcie

Inžinierský dozor

Inštalácia a montáž bezpečnostných a inteligentných systémov

Servis bezpečnostných systémov

Elektroinštalačné práce

Elektrické požiarne systémy
Elektronické zabezpečovacie systémy
Inteligentné elektroinštalácie
Sieťové prvky
Štruktúrované kabeláže

Meranie a regulácie
Audiosystémy a ozvučenie
Parametrická ochrana
Detekcia spáliteľných plynov
Grafické nadstavby WINMAG, C4, SBI

Hlasové signalizácie požiaru
Stabilné hasiace zaradenia
Kamerové systémy
Perimetrická ochrana

Prístupové a dochádzkové systémy
Kiosk
Prístupové turnikety, automatické závory
Domáce telefóny a vrátniky
Vstupenkové systémy

Návrh projekcie

„Navrhujeme projekty, ktoré prinášajú vizionárske riešenia.“

Proces plánovania a formulovania detailov pre vykonanie konkrétneho projektu. Zahrnuje vytvorenie jasného a definovaného cieľa, určenie rozsahu projektu, stanovenie potrebných zdrojov a časového plánu pre jeho dokončenie.


Návrh projekcie obsahuje jasné a merateľné ciele, ktoré sú zamerané na dosiahnutie konkrétnych výsledkov. Rozsah projektu by mal byť presne určený, aby sa predišlo nejasnostiam a nedorozumeniam.


Je potrebné tiež stanoviť potrebné zdroje a zabezpečiť ich dostupnosť, aby bolo možné projekt dokončiť včas a v súlade s očakávaniami. Časový plán projektu by mal byť realistický a jasne definovaný, aby sa minimalizovali oneskorenia a zbytočné náklady.

Inžiniersky dozor

„Naša kontrola, vaša istota – Inžiniersky dozor pre vaše projekty.“

Inžiniersky dozor je proces, ktorý zabezpečuje, že stavebné práce sú realizované v súlade s projektom, špecifikáciami, platnými predpismi a normami. Inžiniersky dozor zahŕňa dohľad nad výstavbou, kontrolu kvality práce, riešenie technických problémov a koordináciu činností medzi rôznymi zúčastnenými stranami.


Inžiniersky dozor zabezpečuje aj riadenie plnenia termínov a rozpočtu, monitorovanie pokroku práce a včasné identifikovanie a riešenie problémov, ktoré by mohli mať vplyv na úspešné dokončenie projektu.


Inžiniersky dozor je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie kvality a bezpečnosti výstavby, ako aj pre dosiahnutie optimálneho výsledku projektu v súlade s požiadavkami a očakávaniami zákazníka.

Inštalácia a montáž bezpečnostných a inteligentných systémov

„Inteligentné riešenia pre vašu bezpečnosť – Inštalácia a montáž bezpečnostných a inteligentných systémov.“

Inštalácia a montáž bezpečnostných a inteligentných systémov zahŕňa fyzickú inštaláciu zariadení a vybavenia, ktoré sú potrebné na ochranu budov a ich obyvateľov pred rôznymi nebezpečenstvami a na zlepšenie kvality života používateľov.


Medzi bezpečnostné a inteligentné systémy nami realizované patria  zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, prístupové a dochádzkové systémy, elektronické požiarne systémy, inteligentné osvetlenie, klimatizácia a iné.


Inštalácia a montáž týchto systémov zahŕňa výber a inštaláciu vhodného hardvéru a softvéru, káblové pripojenie, nastavenie parametrov a programovanie zariadení a systémov, ako aj testovanie a ladenie systémov pre zabezpečenie ich spoľahlivého fungovania.

Servis bezpečnostných systémov

„Vaša bezpečnosť je naša starosť – servis bezpečnostných systémov pre vaše pohodlie.“

Servis bezpečnostných systémov zahŕňa súbor aktivít, ktoré majú za cieľ udržiavať a zabezpečiť spoľahlivé fungovanie bezpečnostných zariadení a systémov. Servis by mal byť pravidelným procesom, ktorý by sa mal vykonávať podľa odporúčaní výrobcov a v súlade s platnými normami a predpismi.


Medzi typické činnosti servisu bezpečnostných systémov patria napríklad kontrola a testovanie funkčnosti zariadení a systémov, výmena batérií a komponentov, ktoré sa opotrebovávajú, aktualizácia softvéru, kalibrácia senzorov a iných komponentov, opravy poškodených častí a riešenie problémov spojených s prevádzkou zariadení.


Cieľom servisu bezpečnostných systémov je zabezpečiť, aby zariadenia a systémy pracovali spoľahlivo a bezpečne, a minimalizovať riziko ich poruchy alebo nefunkčnosti. Pravidelný servis môže tiež prispieť k zlepšeniu výkonu systémov a zariadení a predchádzať ich poruchám a výpadkom

Elektroinštalačné práce

„Bezpečnosť a spoľahlivosť – našou prioritou pri každej elektroinštalačnej práci.“

Inštalácia, údržba, oprava a úpravami elektrických sústav a zariadení. Tieto práce  zahŕňať inštaláciu elektrických káblov, rozvodov elektrickej energie, montáž elektrických rozvodných skríň, prípojiek elektriny, inštaláciu svetelných zariadení, zásuviek a vypínačov a iné.

Elektroinštalačné práce sa vykonávavame na rôznych miestach, vrátane obytných a komerčných budov, priemyselných zariadení a na miestach verejnej infraštruktúry. Správne vykonané elektroinštalačné práce sú dôležité pre bezpečnosť a funkčnosť elektrických sústav a zariadení.